Η “Ανατολή” για το θέμα της μαρίνας

Share

Η εφημερίδα “Ανατολή”, με αφορμή το θέμα της μαρίνας1 και την επίσκεψη κλιμακίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, δημοσίευσε στο σημερινό φύλο ρεπορτάζ του κ. Νίκου Τραντά, με τίτλο “Ένταση στη Μαρίνα κατά τη διάρκεια αυτοψίας από τεχνικό κλιμάκιο”:

Anatoli20140318-photoΈνταση και αντεγκλή­σεις έλαβαν χώρα χθες το πρωί στο χώρο της μαρί­νας Αγίου Νικολάου, στη διάρκεια επίσκεψης κλιμα­κίου της Διεύθυνσης Πε­ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέ­ρειας Κρήτης και υπαλλή­λου του Γραφείου Περι­βάλλοντος της ΠΕ. Λασι­θίου, το οποίο μετέβη στη μαρίνα και έκανε αυτοψία, προκειμένου να εξακριβώ­σει τα όσα έχουν καταγ­γείλει περίοικοι, σχετικά με την επικινδυνότητα των διασκορπιζομένων κατα­λοίπων από εργασίες συ­ντήρησης σκαφών.

Η λογομαχία σημειώ­θηκε μεταξύ ιδιοκτητών σκαφών και απασχολού­μενων στις εργασίες συ­ντήρησης και των καταγγελόντων, αφού οι πρώτοι θεωρούν άτι οι καταγγέλλοντες υπερβάλουν και ότι με την επιμονή στις κα­ταγγελίες τους, θα βλά­ψουν τη λειτουργία της μαρίνας και το υφιστά­μενο καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης της« σημα­ντικής αυτή υποδομής της πάλης.

Από τη μεριά τους, οι καταγγέλλοντες αντέκρουσαν τις κατηγορίες άτι με τις αποκαλύψεις που έκαναν και τις κα­ταγγελίες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που εκτελού­νται εργασίες συντήρησης σε σκάφη, τελικά πλήτ­τουν τη μαρίνα. Επέμειναν ότι θα πρέπει να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο και ο κανονισμός για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για τέτοιες εργασίες, αλλά και για τη διαχείριση των χημικών καταλοίπων που προκύ­πτουν από τη δραστηριό­τητα αυτή.

Σε κάποια στιγμή η έ­νταση κορυφώθηκε και μετά από τηλεφώνημα ε­νός εκ των καταγγελλόντων, στη μαρίνα έσπευ­σαν άνδρες της Λιμενικής Αστυνομίας, οι οποίοι α­ποσύρθηκαν ύστερα από λίγο και αφού είχαν ηρε­μήσει τα πνεύματα.

Ο Διευθυντής της ΔΑΕΑΝ Μανόλης Πεπόνης, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ: «Ζήτησα από το κλιμάκιο της Περιφέρειας, για να είμαστε καθ’ όλα νόμιμοι και εντάξει στη λειτουργία μας, αφού και εμάς μας ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα η προστασία του πε­ριβάλλοντος και των αν­θρώπων, να μας ενημερώσουν σύντομα, σε ποιο καρνάγιο στην Κρήτη προ­βλέπονται και τηρούνται πρότυπα μέτρα ασφαλείας στη διαδικασία αυτή ή εν πάση περιπτώσει πού ε­φαρμόζονται μέτρα προ­στασίας περισσότερα από τα δικά μας. Και αυτό, για να πάμε να επισκεφθούμε τους “πρότυπους” αυτούς χώρους και να προσαρμοστούμε κι εμείς ανάλογα. Μόλις μας πληροφορήσει η Περιφέρεια για την ύ­παρξη κάτι τέτοιου, εμείς θα σπεύσομε να το αντι­γράψαμε! Απ’ ότι γνωρίζω όμως, κάτι τέτοιο δεν υ­πάρχει…».

Ο Μιχάλης Βασιλάκης, ένας από τους κατοίκους που έκαναν τις καταγγε­λίες, δήλωσε στην ΑΝΑ­ΤΟΛΗ: «Τα συμφέροντα πίσω από την κατάσταση αυτή είναι πολιτικά και οι­κονομικά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει θέμα, γιατί επι­κρατεί καθεστώς αυθαιρε­σίας παντού σχεδόν. Πα­ντού παρατηρούμε ίχνη από τα “δηλητήρια”. Η αρ­χική αυτοψία που έγινε δεν καταγράφει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει ούτε έχει αποτέλεσμα. Κα­νείς μας δεν θέλει να κλεί­σει η μαρίνα. Ολοι μας θέ­λουμε να λειτουργεί. Αλλά να υπάρχουν οι προϋποθέ­σεις για να διασφαλιστεί και το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάποιοι επι­διώκουν να στρέψουν τον κόσμο εναντίον εκείνων που ζητούν να λειτουργήσει σωστά η μαρίνα και να γίνονται με τον τρόπο που πρέπει οι εργασίες συντή­ρησης. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και προβοκατόρικο… Εξ άλλου είναι γνωστά τα σκάνδαλα που έχουν “σκάσει” μέσα στη μαρίνα, ως εκ τούτου, το ζητούμενο είναι μια νόμιμη καθ’ όλα λειτουργία της και αυτό νομίζω θα πρέπει να θέλει και ο Δήμος και η διοίκηση της ΔΑΕΑΝ. Κά­ποτε με έστειλαν στο δικαστήριο, για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά αθωώ­θηκα μετά από τέσσερα χρόνια, χωρίς μάλιστα να εξεταστεί ούτε ένας μάρ­τυρας…».

Ο συνονόματος του, Δι­ευθυντής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρι­κού Σχεδιασμού της Περι­φέρειας Κρήτης κ. Μιχά­λης Βασιλάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής του κλι­μακίου που πραγματοποί­ησε τη χθεσινή αυτοψία, είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι η δεύτερη κατά σειρά αυ­τοψία επιβλήθηκε από τις καταγγελίες που έχουν γί­νει με στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση στο χώρο της μαρίνας. «Απαιτείται μελέτη, όμως, γιατί και εμείς δεν είμαστε ειδικοί επί των μαρινών. Πρώτη φορά τυχαίνει να ασχο­ληθώ με χώρο μαρίνας», είπε ο κ. Βασιλάκης.
Στην ερώτηση, αν οι α­ντίστοιχοι χώροι μαρινών ή συντήρησης σκαφών, λειτουργούν άψογα και αν τηρούν τα μέτρα προστα­σίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ο κ. Βασιλάκης απάντησε: «Δεν μας έχει ποτέ, όσο θυμούμαι, προκύψει κάποιο σχετικό ζήτημα. Δε γνω­ρίζω αν το Λιμεναρχείο εμπλέκεται και γι’ αυτό δεν έχουμε εμπλακεί εμείς ως Υπηρεσία, ως σήμερα. Πά­ντως στα 30 χρόνια που υπηρετώ στην Υπηρεσία δεν μας έχουν ενοχλήσει για τέτοιο θέμα ποτέ. Εξ άλλου δεν είναι και δική μας αρμοδιότητα! Κακώς βάλλουν ορισμένοι κατά του Γραφείου Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λασιθίου και των Υπηρεσιών Περιβάλ­λοντος, τόνισε. Και πρό­σθεσε: «Ούτε έχουμε ε­γκρίνει κάτι, ούτε είχαμε βάλει την υπογραφή μας σε κάτι που να αφορά στη μαρίνα. Περιβαλλο­ντική μελέτη δεν υπάρχει. Εντάξει, με την ευρύτερη έννοια της ρύπανσης του περιβάλλοντος, μπορούμε να επιληφθούμε και εμείς και αυτό έγινε. Όπως εξ άλλου θα μπορούσε να παρέμβει και ή Διεύθυνση Υγιεινής. Αλλά στη συγκε­κριμένη περίπτωση, εγώ νομίζω ότι τον κύριο λόγο έχει το Λιμεναρχείο. Για τη διαχείριση του παράκτιου κομματιού, το Λιμεναρχείο έχει ισχυρότατη νομοθεσία, για να επιλαμβάνεται ζητημάτων προστασίας δημοσίου συμφέροντος».
Τον ρωτήσαμε αν ε­μπλέκεται ως Υπηρεσία στη διαδικασία έγκρισης της περιβαλλοντικής με­λέτης που υποχρεούται να εξασφαλίσει η μαρίνα και απάντησε ότι ούτε στη δι­αδικασία αυτή εμπλέκεται η Υπηρεσία του! «Η κλί­μακα του έργου είναι με­γάλη και αποκλείεται η δι­αδικασία να υπάγεται υπό τις Υπηρεσίες της Περιφέ­ρειας ή της Αποκεντρωμέ­νης Διοίκησης Κρήτης. Το πιθανότερο είναι η ΜΠΕ να υπάγεται απευθείας στα ΥΠΕΚΑ.

Ο Πρόεδρος της ΔΑ­ΕΑΝ κ. Στάθης Βιδάλης ενημέρωσε τους υπηρεσι­ακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού για τις ενέργειες που έ­χει κάνει η εταιρεία προς την κατεύθυνση προστα­σίας του περιβάλλοντος χώρου όπου εκτελούνται εργασίες καθαρισμού και συντήρησης σκαφών. Έ­γινε περιήγηση στο χώρο και εντοπίστηκαν σημεία με εμφανή στοιχεία κατα­λοίπων από τις εργασίες αυτές, τα οποία, όμως, ό­πως ισχυρίστηκε ο κ. Βιδάλης, είχαν προκύψει πριν τη λήψη μέτρων προστα­σίας από τη διοίκηση της ΔΑΕΑΝ, ισχυρισμός που αμφισβητείται από τους καταγγέλλοντες. Σημεί­ωσε δε ότι οι χρήστες του χώρου ενημερώνονται για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν. Ειδικά για την επίμαχη σκόνη από το τρίψιμο της επιφάνειας των σκα­φών πριν τη βαφή τους, με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας απορρόφησης, η σκόνη δεν διασκορπίζεται στο περιβάλλον. Εξ άλλου, όπως διαβεβαίωσαν και οι παρευρισκόμενοι εργα­ζόμενοι στις συντηρήσεις και κάτοχοι σκαφών, όταν πνέει άνεμος δεν γίνονται τέτοιες εργασίες. Ο κ. Βιδάλης αναφερόμενος στο ζήτημα της εκπόνη­σης ΜΠΕ είπε ότι έχει δο­θεί διορία από το ΥΠΕΚΑ για κατάθεσή της μέχρι τις 30 Απριλίου, αλλά κάτι τέτοιο αποκλείεται εντός της προθεσμίας, λόγω και των καθυστερήσεων που έχουν προκύψει από την ανάγκη επέκτασης του α­ντικειμένου μελέτης και επαναπροκήρυξης της λόγω αύξησης του οικονομικού αντικειμένου. Ανέφερε δε ότι η ΔΑΕΑΝ βρίσκεται σε συνεννόηση με πανεπιστημιακό ίδρυμα για εγκατά­σταση ηλεκτρονικού συ­στήματος μέτρησης ποιό­τητας. με δέκα σταθμούς ανάλυσης ιζήματος κλπ. που θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα μόνιμης κατα­γραφής της ποιότητος περιβάλλοντος στη μαρίνα.

Οδηγοί – ΙΟΑΝ
Αναφορά έγινε επίσης στην παρουσία της Εστίας Ελληνικού Οδηγισμού και στην στέγη του Ιστιοπλο­ϊκού Ομίλου Αγίου Νικο­λάου, για τα οποία η υ­πάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος τόνισε ότι «εάν ο χώρος όπου βρίσκο­νται τα κτίρια που στεγά­ζουν τις δύο αυτές δραστη­ριότητες με παρουσία και συμμετοχή παιδιών, είναι σε χώρο με χρήση μαρί­νας, τα παιδάκια δεν έχουν θέση στον χώρο αυτό…».  Σε ό,τι αφορά ειδικά τη στέγη του ΙΟΑΝ, ο πρόε­δρος του Ιστιοπλοϊκού Δ. Αλτσιάδης, ο οποίος ήταν παρών, παρενέβη και τό­νισε ότι ο χώρος της μαρί­νας είναι ο φυσικός χώρος για την φιλοξενία και δρα­στηριότητα ενός ιστιοπλοϊκού ομίλου.

Προκαταρκτική εξέταση
Με την ολοκλήρωση της αυτοψίας, οι υπηρεσιακοί παράγοντες συνέταξαν σχετική έκθεση.
Σημειώνεται ότι για το όλο ζήτημα που έχει προ­κύψει σχετικά με το αν η μαρίνα ρυπαίνει το. περιβάλλον και αν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προ­στασίας και ορθής διαχεί­ρισης των καταλοίπων από τις εργασίες συντήρησης σκαφών, η Εισαγγελία Λα­σιθίου έχει διατάξει προ­καταρκτική εξέταση και ε­ντός της εβδομάδας οι ε­μπλεκόμενοι καλούνται να καταθέσουν σχετικά.

  1. Σύνδεσμος σε αναρτήσεις σχετικές με τα τοξικά στην μαρίνα
Share

admin

Τις πληροφορίες για το πρόσωπο μου, τις έχω γράψει στην επιλογή του Ιστολογίου ("Για μένα")....

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.